Volume 6 Number 3 (Jun. 2016)
Article Number Article Title & Authors Pages
517
Abd-Elatif M. A., Qian Longjun, and Bo Yuming
128
518
Zain Anwar Ali, Daobo Wang, Muhammad Safwan, Wanyue Jiang, and Muhammad Shafiq
136
519
Mohamed Galal and Jian-Yu Wang
142
520
Suhaib Masroor, Chen Peng, Zain Anwar Ali, and Jin Zhang
150
521
Mr. Bejay Jayan, Haijiang Li, Yacine Rezgui, Jean-Laurent Hippolyte, and Shaun Howell
156
522
D. E. Ivanov
166
523
Jun-Xu Su, Xiao-Min Chen, Qiu-Ming Zhu, Yi-Min Zhu, Zhu Fang
171
524
I-Hui Li, Kuan-Ju Lai, and I-En Liao
177
525
Rajan K. Thapa, Christoph Pfeifer and Britt M. Halvorsen
188
526
Jun-Ying Li and Cong Lu
195

Copyright © 2008-2024. International Journal of Modeling and Optimization. All rights reserved.
E-mail: ijmo@iacsitp.com