Volume 14 Number 2
Article Number Article Title & Authors Pages
848
Yuzhou Yang, Xuan Zhao*, Qiang Yu, Shu Wang, and Man Yu
44
849
Amirreza Bagherzadeh and Afshin Banazadeh*
49
850
Hao Dong Cheng and Yao Chi Tang*
59
851
Georgiana Crihan*, Marian Crăciun, and Luminița Dumitriu
69
852
Kyungyun Lee, Daeil Jo, and Yongjin Kwon*
76
853
Huai-Chi Tsai* and Pei-Hsien Hsu
81
854
Hyojun Ahn, Sejin Kim, Eunseo Baek, Mingyu Shin, Sungjun Shim, Jooyoung Kim, and Yongjin Kwon*
88

Copyright © 2008-2024. International Journal of Modeling and Optimization. All rights reserved.
E-mail: ijmo@iacsitp.com