Volume 5 Number 5 (Oct. 2015)
Article Number Article Title & Authors Pages
482
Muhammad Sameer Sheikh, QunSheng Cao, and Caiyun Wang
317
483
Allesha Fogle and Yanzhen Qu
325
484
Xiao-Yan Ren
332
485
Fangjian Wei, Yu Guo, and Kun Lu
337
486
Te-Jen Su, Chien-Liang Chiu, Yi-Feng Chen, Shih-Mine Wang, Tung-Yen Tsou
345
487
Bo Sun
349

Copyright © 2008-2024. International Journal of Modeling and Optimization. All rights reserved.
E-mail: ijmo@iacsitp.com