Volume 13 Number 1
Article Number Article Title & Authors Pages
822
M. Costea*, Şt. Cula and G. Jiga
39
821
Wenjiang Chen*, Jie Wang, Zhaoji Hu, Diping Yuan, Jinxing Hu and Jiaoyang Liu*
32
820
Marius Misaroș*, Ștefan-Dragoș Cîrstea, Dan-Ioan Goța, Ovidiu-Petru Stan, and Cristian-Liviu Miclea
24
819
Cătălin Alexandru
19
818
Tengteng Lu*, Jinzhong Sun, Dong Li and Xiao Mo
13
817
Jian Zhong*, Xu Wang and Xinrui Li
7
816
Ali Zaib* and Jingbo Yin
1

Copyright © 2008-2023. International Journal of Modeling and Optimization. All rights reserved.
E-mail: ijmo@iacsitp.com